Yol Kuijer Ouderschapscoaching en psychosociale therapie werkt aan een voortdurende kwaliteitsverbetering.
Als cliënt kun je bij de NVPA een cliënt-tevredenheidsformulier invullen. Het NVPA gaat vertrouwelijk met je gegevens om en gebruikt deze om de kwaliteit van de aangesloten therapeuten te verbeteren.

Indien je als cliënt klachten hebt over de verrichte werkzaamheden dien je dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Yol Kuijer Ouderschapscoaching.
Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Yol Kuijer Ouderschapscoaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Klachten worden ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.

Wanneer je ontevreden bent over mijn begeleiding als trainer / psychosociaal therapeut of de klachtafhandeling door mijn beroepsvereniging kun je bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) terecht. De uitvoering van het klachtrecht is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie. De uitspraak van de SCAG wordt door Yol Kuijer Ouderschapscoaching voor beide partijen bindend verklaard.

Daarnaast ben ik aangesloten bij zowel de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, de NVPA als bij het RBCZ

 

Privacybeleid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Yol Kuijer, eigenaresse van Yol Kuijer Ouderschapscoaching en therapie, gevestigd in Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30231294.

Hoe ik omga met jouw gegevens
Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, je gegevens achterlaten wanneer je wilt dat ik contact met je opneem of je inschrijven voor cursussen. Hiervoor vraag ik je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor mijzelf en ik zal deze gegevens nooit doorgeven aan een derden.

Privacyverklaring
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je psychosociale gezondheidstoestand. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving: ’Prestatiecode 24504 Overige psychosociale therapie’
 • Kosten van het consult 

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen bij mij en mijn webdesigner bekend. Wanneer je je gegevens achterlaat via de website, kunnen deze op verschillende manieren verwerkt worden:

 • Via het antwoordformulier komen ze terecht in mijn emailbox. Alleen ik heb toegang tot mijn e-mailbox en mijn devices, zoals laptop en mobiel zijn beveiligd met wachtwoorden. 
 • Wanneer je je opgeeft voor een cursus, ontvang ik je gegevens in mijn e-mailbox.
 • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je e-mailgegevens verwerkt door Mailchimp. Ook met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt ten alle tijde het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken.